advertise

منشور اخلاقی شرکت

ما کارکنان شرکت توسعه معادن طلای کردستان بر این باوریم که:
- با استعانت از خداوند متعال به منظور اشاعه و اعتای فرهنگ اسامی در سازمان و نهادینه کردن آن در اندیشه و عمل اقدام خواهیم کرد.
- با یادگیری مستمر، خلاقیت، نوآوری، گسترش دانش و مهارت ها در جهت انجام مسئولیت های محوله خواهیم کوشید.
- با تقویت و روحیه کار تیمی و اعتقاد به باورهای فرهنگی، دینی و ملی و پیروی از آنها در گفتار و رفتار و در ارتباط با همکاران، مشتریان و ارباب رجوع در راستای اعتای سازمانی قدم برمی داریم.
- با توجه به دقت، کیفیت و سرعت در زمین تولید، در راستای ایجاد شفافیت در ارائه اطلاعات با رعایت اصل رازداری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی اقدام خواهیم کرد.
- از منابع و امکانات شرکت استفاده بهینه نمودن و در راستای جلوگیری از اصراف، صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات نامتعارف کوشا خواهیم بود.
- ما با اعتقاد قبلی و عزمی راسخ ضمن مشارکت در مسیر تعالی شرکت، با سازمان دهی مناسب و انتصابات مبتنی بر شایسته سالاری و حمایت مؤثر از مدیران ارشد، با تقویت فرهنگ تعالی در سطح سازمانی می اندیشیم.